Fundacja Instytut Praworządności

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości

 

Dowiedz się więcejskontaktuj się z nami

Misja i cele fundacji

Celami fundacji jest kreowanie warunków i sytuacji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego. W szczególności obejmuje to propagowanie praw człowieka i praw podstawowych, promowanie wartości i postaw obywatelskich

Zakres Podmiotowy

Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Beneficjentami Programu są osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw, osoby im najbliższe oraz świadkowie i osoby im najbliższe.

Podstawa Prawna Programu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (dalej: Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (dalej: Rozporządzenie). Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Dysponent) jest Minister Sprawiedliwości.

 

Czym się zajmujemy

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
  • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

Skontaktuj się z nami

ul. Westerplatte 1Ł, 26-301 Opoczno 

fundacjainstytutpraw@gmail.com

Zostaw wiadomość